Choose language:          
Добриот поглед...
е пресуден
за добар избор
и вистински одлуки
Пристапувањето на овој систем и неговото користење подлежи на долунаведените услови и одредби. Со пристапувањето на Бестнет и внесувањето на лозинката корисникот ги прифаќа истите. Сите информации достапни на Бестнет имаат информативен карактер и не смеат да бидат употребени во комерцијални цели, ниту да бидат дистрибуирани на трети лица без согласност на Македонската берза АД Скопје. Со ова корисникот истовремено се согласува дека нема да врши отстапување или препродажба на својата лозинка на други лица.

Македонската берза АД Скопје не сноси одговорност во ситуации на недостапност на Бестнет, предизвикани од виша сила, технички или телекомуникациски пречки. Воедно, Македонската берза АД Скопје не сноси одговорност за последиците од донесените одлуки по основ на податоците дистрибуирани преку Бестнет.

Непридржувањето кон овие услови и одредби повлекува безусловен отказ на Договорот за користење на Бестнет, со тоа што Македонската берза АД Скопје го задржува правото да покрене постапка за надокнада на штета пред стварно надлежниот суд во Скопје.


Flash banners